Posted by Kristina Dy-Liacco
April 22, 2020
Gendun Chopel Poetry Month
Today’s Poetry Month reading comes from Dr. Donald S. Lopez, Jr., Professor of Buddhist and Tibetan Studies at the University of Michigan, Ann Arbor. A highly-regarded scholar of Gendun Chopel (1903-1951), Professor Lopez has translated most of Gendun Chopel’s works, including his poetry...
Tags: , , , , ,
Posted by Kristina Dy-Liacco
April 21, 2020
མི་རབས་གསར་པའི་སྙན་ངག་མཁན་རྣམས་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་པ་ནི་ངེད་ཚོའི་སྤྲོ་བ་ཆེ་ཤོས་གཅིག་ཡིན། དི་རིང་ལྷ་ས་ནས་སྐྱིད་ལྷྷ་ལགས་ནས་ངེད་ཚོར་ཁོང་གི་སྙན་ངག་གཅིག་བསྐུར་གནང་བ་དེ་སྤྱན་བསྟར་ཞུ་བཞིན་ཡོད། སྐྱིད་ལྷྷ་ལགས་ནི་གངས་རིན་པོ་ཆེའི་ཉེ་འདབས་ལ་འཁྲུངས་ཤིང་། ཆུང་དུས་ནས་སྤྱན་གཉིས་པོས་གཟིགས་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པས་མི་ཚེའི་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་དུ་མ་འཕྲད་ཅིང་།
Tags: , , , , ,
Posted by Kristina Dy-Liacco
April 14, 2020
སྙན་ངག་མཁན་བསྐལ་བཟང་ལྷ་མོ་ལགས་ཀྱིས་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་མངོན་པའི་སྙན་ངག “༢༠༢༠ལོའི་སྨྲེང་གླུ།”ཞེས་པ་དེ་ངེད་ཚོར་གྱེར་འདོན་མཛད། བསྐལ་བཟང་ལྷ་མོ་ལགས་ནི་ཨ་རིར་བརྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་ལས་བྱེད་རྒན་པ་ཡིན་ཞིང་། ཁོང་གིས་གྲོང་ཁྱེར་སྦོ་སི་ཊོན་ནས་ངེད་ཚོར་སྙན་ངག་དེ་སྤྲིངས་གནང་མཛད།
Tags: , , , ,
Posted by Kristina Dy-Liacco
April 10, 2020
Today’s National Poetry Month offering comes from Latse friend Dawa Lhamo in Indiana, USA. She reads a work by Pema Lhadzé.
Tags: , , , ,
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!