དྲིས་ལན་འཚོལ་བ།

རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པའི་ཐུགས་བཞེད་ལྟར་སྙན་ངག་པ་ལྗང་བུས་བརྩམས་ཤིང་རྒྱལ་དབང་མཆོག་ནས་གྱེར་འདོན་མཛད།

Searching for Answers

Composed by Jangbu according to the wishes of H.H. The Karmapa
Recited by H.H. The Karmapa

ལ་རྩེས་གཉེར་བའི་སྙན་ངག་ཟླ་བའི་ཆེས་མཐའ་མའི་བརྩམས་ཆོས་འདི་ནི་ཤིན་དུ་ནས་བྱིན་རླབས་ཅན་ཞིག་ཡིན། ང་ཚོས་དད་པ་དང་དགའ་བ་རབ་ཏུ་འཕེལ་བཞིན་པའི་ངང་ནས་འཛམ་གླིང་ས་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་བཞུགས་པའི་གསན་པ་པོ་ཚོའི་སྙན་ལམ་དུ་དེ་རིང་དཔལ་༧རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་ཨོ་རྒྱན་ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེ་མཆོག་གིས་སྙན་སྒྲོན་གནང་བའི་སྙན་ངག་གཅིག་འབུལ་བཞིན་ཡོད། ༧རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་མཆོག་གི་སྙན་ངག་སྐུ་ཡོན་ནི་ཀུན་གྱིས་མཁྱེན་གསལ་བཞིན་ཤིན་དུ་བྱང་ཆུབ་ཀྱང་། ད་རེས་ཀྱི་སྙན་ངག་འདི་ཁོང་གི་ཐུགས་བཞེད་ལྟར་ལྗང་བུས་ལྗགས་རྩོམ་གནང་བ་དང་། རྒྱལ་དབང་མཆོག་གིས་གྱེར་གནང་མཛད་ཡོད། ཀུན་གྱིས་མཁྱེན་གསལ་བཞིན་ལྗང་བུ་ལགས་ནི་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་ལ་མཚན་སྙན་ཤིན་དུ་གྲགས་ཆེ་བའི་སྙན་ངག་པ་ཞིག་ཡིན། ཁོང་གིས་སྙན་ངག་ཟླ་བར་ངེད་ཚོར་བརྩམས་ཆོས་འགུལ་ཤུགས་ཅན་ཞིག་མཛད་ཡོད། ད་རེས་ཀྱི་སྙན་ངག་འདིས་འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་འཕྲད་པའི་དཀའ་ཚེགས་ཅན་གྱི་དུས་ཚོད་འདིའི་ནང་ལ་ཕན་ཚུན་གཅིག་ཕན་གཅིག་གྲོགས་དང་། གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་བྱས་ནས་ཐུན་མོང་གི་ཐབས་ལམ་ཞིག་འཚོལ་དགོས་པའི་ཐུགས་རེ་མཚོན་ཡོད།
གོ་སྐབས་འདི་དང་བསྟུན་ནས་༧རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་མཆོག་ལ་སྙིང་དབུས་ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

We are deeply honored to present a poetry recitation by H.H. The Karmapa Orgyen Trinley Dorje as the final offering of our extended Poetry Month. Although His Holiness is well-known for his own poetry works, today he reads a poem by the poet Jangbu, composed according to His Holiness’ wishes. Jangbu is one of Tibet’s most influential contemporary poets, and was featured earlier in our poetry celebration. The poem itself is an expression of the bewilderment and anxiety caused by the extraordinary situation facing much of the world at the moment, and the importance of reaching out to each other and sharing this experience together if we mean to find the answers that will see us through.
We are exceedingly grateful to His Holiness for his contribution.

ད་ཆ་ང་ཚོས་སྙན་ངག་གི་ཟླ་བ་འདི་ལེགས་པར་མཇུག་བསྒྲིལ་བའི་སྐབས་འདིར། ས་ཕྱོགས་གང་སར་བཞུགས་པའི་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་གྱི་སྙན་ངག་པ་རྣམས་དང་། གྱེར་འདོན་པ། ཡིག་སྒྱུར་བ། དེ་བཞིན་སྤྲོ་བ་ཆེན་པོས་ངེད་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་། དོ་སྣང་གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་བ་ལགས། ང་ཚོས་ལས་གཞི་འདི་ཐོག་མར་འགོ་འཛུགས་པའི་སྐབས། ངེད་ཚོའི་ཐེམ་སྤང་འཚོ་བ་གསར་པ་དེ་འགོ་ཚུགས་མ་ཐག་ཡིན་ཞིང་། ང་ཚོས་ས་ཕྱོགས་གང་སར་བཞུགས་པའི་ཐེམ་སྤང་བཀའ་རྒྱའི་འོག་འཚོ་བཞིན་པའི་གྲོགས་པོ་རྣམས་ལ་ཐུགས་གསོ་ཡོང་ཆེད་སྙན་ངག་ཟླ་བའི་མཆོད་པ་འདི་བརྩམས་ནས་སྙིང་སྟོབས་དང་། རེ་བ། ཐུགས་བག་ཕེབས་བཅས་ཡོང་བའི་འབད་བརྩོན་བྱས། ངེད་ཚོའི་ལྷག་བསམ་ཆུང་ངུ་འདི་བརྒྱུད་ནས་ཁྱེད་ཅག་ལ་སྙན་ངག་འདི་དག་གིས་ཐུགས་ཕན་ཕྲན་བུ་རེ་གསོལ་བའི་རེ་བ་ཞུ་བ་ལགས།

So concludes our Poetry Month. Our heartfelt thanks to all the poets and translators around the world who participated, and to all the enthusiastic poetry lovers who expressed their interest and appreciation. When we started this endeavor, we were in the early weeks of sheltering in place, and in an effort to reach out to friends in isolation, Poetry Month was a way we could offer moments of reflection, hope, and calm during these times of anxiety.  We hope that you found some comfort, some introspection, and even joy in the works that we shared.
 


དྲིས་ལན་འཚོལ་བ།*

ག་རེ་བྱུང་སོང་ ?
དེ་འདྲའི་ཁ་ཁུ་སིམ་པོ།  དེ་རིང་གི་ང་ཚོ་།

བཤད་མ་འདོད་པ་རེད་དམ། བཤད་མ་ཤེས་པ་རེད
སྒྲ་ལམ་བཀག་ཟིན་པའི་གློག་བརྙན་ཞིག་ལ་ལྟ་བཞིན་པ་དང་འདྲ་བར

གློག་དམར་འཁྱུག་འཁྱུག་བྱེད་པ་ཙམ་ལས་འབྲུག་སྒྲ་མེད་པ་འདི
མིད་པ་བཀག་བཞག་པ་ནང་བཞིན
འོད་ཟེར་གྱི་རྗེས་ལ་མུན་པ་དེ་སྔར་ལས་གནག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཡིན་ནམ

རྦ་རླབས་ཀྱི་ལུས་པོ་བྲག་ངོས་ལ་བརྡབ་པ་ཙམ་ལས་ཆོམ་སྒྲ་མེད་པ་འདི
ཨམ་ཅོག་བཀབ་བཞག་པ་ནང་བཞིན
ཤ་ཐོར་རུས་ཐོར་གྱི་མཛེས་སྡུག་དེ་དག་ག་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་ནམ

སྤུན་མཆེད་དང་། གཉེན་ཉེ་ཚོའི་གཅེས་སྲོག་ཤོར་ཡང་ངུ་སྐད་མི་གོ་བ་འདི
ཚོར་བའང་ཤི་ཚར་བ་ནང་བཞིན
ག་དུས་ཡིན་ནའང་།   ཆག་སྒོ་ཆེན་པོ་ཞིག་སླེབས་པའི་རྗེས་ལ་ལྷག་པར་དུ
བསམ་བློ་གཅིག་འདྲ་ཞིག་དང་། ཚོར་བ་གཅིག་འདྲ་ཙམ་མ་གཏོགས་མེད་པའི་ང་ཚོ

ག་རེ་བྱས་སོང ?   ག་འདྲ་བྱུང་སོང?
བཤད་མ་ཕོད་པ་རེད་དམ། བཤད་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད་པ་རེད ?
དེ་འདྲའི་ཁ་ཁུ་སིམ་པོ།  དེ་རིང་གི་འཇིག་རྟེན

དེ་འདྲའི་ཁ་ཁུ་སིམ་པོ།  ཤི་བ་ནང་བཞིན་གྱི།
ནད་ཡམས་འདི་ནང་བཞིན་གྱི། ལྡེམ་མྱུར་ཅན་གྱི།
ཤ་གསེང་ནས་བཀོག་མ་ཐུབ་པའི་ཚེར་མ་ནང་བཞིན་གྱི
དྲི་བ་ཞིག་འཚོལ་གྱིན་ཡོད་དམ

ཕྱི་ལོགས་ཀྱི་ལམ་ཀ་དེ་བཀག་ཅིང་། སྒོ་ཆེན་དེ་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན
ནང་ལོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཁྱོན་དེ་དངོས་གནས་ཆེ་རུ་ཆེ་རུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་རེད་པས
ནམ་ཞིག་ཁྱེད་རང་ལ་དྲིས་ལན་འདྲ་པོ་ཞིག་སྟེས་དབང་གིས་རྙེད་པ་ཡིན་ན
ང་ལའང་དེ་ག་རེ་ཡིན་པ་གཅིག་གསུངས་རོགས་གནང་། སྐུ་མཁྱེན། གསུང་མཁྱེན།

ཁྱོད་དང་ང་།  ད་དུང་ཁོང་། མཉམ་དུ་ཤོག་དང་། ང་ཚོས
དྲིས་ལན་དེ་ཚོ་རེ་རེ་བཞིན་དྲས་གཏུབ་བྱས་ཤིང་།
གཡེར་ཁའི་རྒྱན་ཆ་སྤྲས་ཏེ། གསལ་འདེབས་ཀྱི་ཅོད་པན་ཞིག་བཟོས་ནས། འགྲོ་བ་མིའི་དབུ་ཐོད་ལ་བསྐོན་ཆོག
དངོས་གནས་དེ་འདྲ་བྱེད་ཐུབ་པ་བྱུང་ན། མི་རྣམས་འགུལ་བསྐྱོད་བྱས་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང
སིང་སིང་སིང་སིང་ཞེས་གཡེར་སྒྲའི་ཉེན་བརྡ་སྒྲོག་ཡོང་གིན་མེད་འགྲོ

*རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པའི་ཐུགས་བཞེད་ལྟར་སྙན་ངག་་ལྗང་བུས་བརྩམས་ཤིང་རྒྱལ་དབང་མཆོག་ནས་གྱེར་འདོན་མཛད།


ཁོང་གི་རྒྱུ་ཆ་འདི་དག་ལ་པར་དབང་ཡོད་པས། ཁོང་གི་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པར་པར་སྐྲུན་དང་འགྲེམས་སྤེལ་བྱེད་མི་ཆོག 
Content subject to copyright. Please do not republish or distribute without permission. 

Tags: , , , , , , , ,

Leave a comment
མཆན་འཇོག་རོགས་གནང་།

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 comments

 • Annabelle Loisy

  Good morning
  Is it an traduction in English or in French?

  May 11, 2020 at 6:25 am Reply

 • Susan

  Is there an English translation please?

  May 11, 2020 at 12:44 pm Reply

 • PP SHERPA

  May the created vocal vibration from the reciting turn the present negativity of covid19 pandemic into peace throughout the glove !!!

  May 11, 2020 at 11:36 pm Reply

 • Rev. John Goelz

  This is an English page and I got here from the English post on Facebook, but there is no English translation. Reminds me of the Karmapa’s posts, also in Tibetan, that I can’t understand. I do believe the Karmapa has a large English speaking following, so it would be nice…

  May 12, 2020 at 1:49 pm Reply

 • Pema Ösel

  Tashi Delek,
  You she the for this poem!
  We would be very happy if you can provide its English translation! ??✨

  May 13, 2020 at 2:12 am Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!