Search the collection

JOURNALS - 12773 entries

Author Title Journal Date Abstract Keywords
View'dzam gling steng ches che ba'i rtamtsho sngon slob gso1995shes bya'i zegs ma
View'dzam gling steng gi ches chung ba'i rgyal khab 'ga'mtsho sngon slob gso1993shes bya'i zegs ma
View'dzam gling steng gi mi rigs 'dus sdod kyi gnas tshulmtsho sngon slob gso1994shes bya'i zegs ma
View'dzam gling steng gi mnyam 'brel rgyal tshogs kyi grong kher gsummtsho sngon slob gso1994shes bya'i zegs ma
View'dzam gling steng mi grangs ches mang ba'i rgyal khab bcumtsho sngon slob gso1982general knowledge/population studies/demography
View'dzam gling steng skad rigs khong du chud pa ches mang ba'i mimtsho sngon slob gso1994shes bya'i zegs ma
View'dzam gling yongs kyi rgyal khab kyi gnas tshul bshad pamtsho sngon slob gso1992sa rgyus slob khrid
View'dzin grwa'i kru'u rin gyis ci ltar slob ma'i rgyus len pa dang zhib 'jug byed dgosmtsho sngon slob gso1985slob gso'i lhug rtsom/pedagogy/student psychology
View'gro mgon chos rgyal 'phags pas paN Di ta lak khim ka ra dang shong ston lo tswa ba so sor springs pa'i yi ge dang pobod ljongs zhib 'jug1986dpyad yig mtshams sbyor/pandita/official documents
View'ja' 'dzin mkhanzla zer1987
View'jam dbyangs rigs lngasbrang char1987This traditional religious drawing features the five emanations of Manjusri.bod kyi shes rig/bod kyi sgyu rtsal/thang ga/'jam dbyangs rigs lnga/Manjusri/thang ka/'jam dpal dbyangs/drawing and painting/religious drawing
View'jig rten khams kyi che chungmtsho sngon slob gso1994shes bya'i zegs ma
View'jig rten khams la'ang skye rga na 'chi yodmtsho sngon slob gso1994shes bya'i zegs ma
View'jig rten mig gyur lo chen rin chen bzang po'i rnam thar gsol 'debs bzhugs sobod ljongs nang bstan1990religious history/biography/prayer/rnam thar
View'phrin gsarrtser snyeg1992
View'phrul chas kyi las chod brtsi bamtsho sngon slob gso1993dngos lugs slob khrid
View['brog ma]sbrang char1984This painting features a nomad woman resting against a roadside stone marker. Sheep graze in the background.bod kyi shes rig/bod kyi rtsom rig/rgyab shog jus 'god/painting/nomads
View['dra par 'ga']bod kyi gso rig zhib 'jug1997dus deb 'di'i rtsom sgrig pa dang nga phod gnyis mnyam du bskyon pa'i 'dra par dang/ rgyal khab 'phrod bsten pu'u yi pu'u krang pa'o kha'o dang mnyam pa'i bskyon pa'i 'dra par/ da rung 1997 lo'i zla 12 bar gangs ljongs gso rig mkhas dbang rgan bstan kho lags ched du gdan drangs te bod sman zab sbyong mthor 'degs 'dzin grwa btsugs pa bcas kyi 'dra par gsum yod/'dra par/gso ba rig pa'i zhib 'jug
View['dra par 'ga']bod kyi gso rig zhib 'jug1997'dra par 'ga' yod de/ 1 bod kyi gso rig mkhas dbang shing bza' skal bzang rin po che kan lho khul bod kyi gso rig zhib 'jug khang du phebs te mdzub ston gnang ba/ 2 kan lho khul bod kyi gso rig zhib 'jug khang gi zhib 'jug mi sna kha shas kyis rin chen ril bu'i sdeb sbyor gyi sman sna khag la ngos 'dzin byed pa'i tshul/ 3 1998 lo'i la'e kra'o spel res tshogs 'du'i steng du kan lho khul bod kyi gso rig zhib 'jug khang gi g.yu rnying nyer lnga sogs sman sbyor khag gis lta skor mi sna'i yid dbang 'phrog pa zhes pa'i par gnyis/ 5 kan lho bod kyi gso rig zhib 'jug khang gi bod sman tshod lta bzo gra'i thon rdzas gtso bo kha shas bcas so/gso ba rig pa/'dra par
View['dra par]bod kyi gso rig zhib 'jug1997kan lho bod sman bzo grwa'i gtsug lag khang gi phyi dbyibs dang chog mchan ang rtags ldan pa'i thon rdzas kha shas kyi ri mo dang 'dra par bsres te bkod yod/gso ba rig pa/'dra par
« First ‹ Previous 1 2 3 4 12 102 639 Next › Last »

BOOKS - 205 entries

Author Title Journal Date Abstract Keywords
Viewbkras shis tshe ringtA la'i bla ma sku phreng bcu bzhi par 'bul rgyu'i gser khri bzo skrun skabs kyi gnas tshulbod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs1994dalai lama/throne/arts/craftsmanship/artisans/history/mdo smad/lha sa/aristocracy/a 'brug mgon po bkra shi/rnam sras gling/phun tshogs dbang 'dus/chu bzhi sgang drug
Viewblo bzang byams pagro mo spyi khyab rim byung dang gro spyi mi ro brgya pa'i lo rgyus rags rimbod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs1994history/administration
Viewblo bzang phun tshogs'bras spungs tshogs chen zhal ngo'i 'byung stangs dang de'i 'gan dbang dang byed sgo'i skorbod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs1990religious life/religio-political/history/'bras spungs/religious administration
Viewblo bzang rgya mtshode mo sprul sku sku gong ma'i skor de snga'i spyi tshogs thog gi shod srol gang thos thor bubod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs1994history/religious history/reincarnation
Viewblo gros chos 'dzinmnga' ris sa khul du tshugs pa'i rgyun srol tshong 'dus 'ga' zhig gi mthong thos skorbod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs1990local history/mnga' ris
Viewblo gros chos 'dzinnor gling rtag brtan mi 'gyur pho brang gsar skrun skorbod kyi rig gnas lo rgyus dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs1993[1981]nor bu gling ga/restoration
Viewblo gros chos 'dzinrwa stag don rkyen skabs ngas bod dmag thengs gnyis pa dang mnyam du rwa sgreng dgon du bskyod skorbod kyi rig gnas lo rgyus dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs1986political history/military history/monasteries/rwa sgreng/stag brag/tibetan army
Viewbrag gseb thub bstan chos rgyaltA la'i bcu gsum pa'i bla sman byams pa lags kyi skor dran gso byas pabod kyi rig gnas lo rgyus dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs1983dalai lama/medicine/potala/biography/rnam thar
Viewbsam gling bsod nams stob rgyasbod zhi bas bcings 'grol 'byung thabs skor gyi gros mthun la ming rtags bkod pa de ni bod ljongs yar rgyas dang mi dmangs la bde skyid yon 'go tshugs pa yinbod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs1993history/development/political history/politics/gzhis ka rtse
Viewbsam pho bstan 'dzin don grub//kun dga' rgyal mtshanbod sa gnas srid gzhung nas 'thus mi btang ste rgya gar ldi lir eshe ya mi rigs ser po'i tshogs 'dur zhugs pa'i gnas tshulbod kyi rig gnas lo rgyus dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs1983political history/India/Delhi/conference proceedings/asian relations conference
Viewbsam zur chos 'phelrang nyid nas de snga byang 'brog khul du bskyod de bal tshong byed stangs skorbod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs1994economic history/economy/business and trade/nomadism/wool
Viewbshad sgra dga' ldan dpal 'byorbstan rgyas gling de mo bla brang dang grwa tshang la khrims chad phog pa'i skorbod kyi rig gnas lo rgyus dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs1986religious history/monasteries/monastic code/legal system
Viewbshad sgra dga' ldan dpal 'byorgo min tang gi 'thus tshab u krung shing tA la'i bcu bzhi pa'i khri 'don mdzad sgor yong ba'i skor gyi gnas tshul dum bu zhigbod kyi rig gnas lo rgyus dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs1983dalai lama/guomindang/history
Viewbshad sgra dga' ldan dpal 'byorlo rgyus g.yo bcos byed mi rung grub 'bras sub thabs byed mi nyanbod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs1993history/politics/policy
Viewbsod nams dpal 'byor1962 lor rta dbang la bskyod skabs kyi mthong thosbod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs1988border areas/mon yul/McMahon line/India/political history
Viewbstan 'dzin rgya mtshopaN chen bzhugs sgar dang li'u un hu'i dbar gyi dmag 'khrugbod kyi rig gnas lo rgyus dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs1993[1981]panchen lama/military history/history
Viewbstan 'dzin rgya mtshopaN chen sku phreng dgu pa'i sku gdung skye mdo nas bod du gdan zhu bya rgyu dang yang srid ngos 'dzin zhu skabs kyi gnas tshul 'ga' zhigbod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs1994panchen lama/reincarnation
Viewbya dngos pa rdo rje dngos grubbod sa gnas srid gzhung gis 'thus mi tshogs pa btang nas mthun phyogs rgyal khab la g.yul rgyal bkra shis bde legs zhu ba dang go min rda hud tshogs 'dur zhugs pa'i don dngosbod kyi rig gnas lo rgyus dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs1983political history/administration
Viewbyams pazing slong jag pas shang dga' ldan chos 'khor dgon nas mtshon cha 'don 'khyer byas skorbod kyi rig gnas lo rgyus dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs1985history/monasteries/military history/weapons/bka' shag/lha sa
« First ‹ Previous 1 2 3 4 11 Next › Last »