Search the collection

JOURNALS - 12773 entries

Author Title Journal Date Abstract Keywords
Viewdar rgyas 'byung bzhin pa'i chab mdokrung go'i bod ljongs2000rtsom 'di'i nang na chab mdo sa khul la gnam gru gtong thub pa nas/ grong rdal gyi 'dzugs skrun byed shugs che ru btang ba/ rta rtswa thang gi 'gyur ba/ chab mdo'i dbus lam/ sngo tshal sgong gsum gyi khrom ra/ bod shar khul gyi chab mdo gra rgyas por gyur pa bcas brjod do/chab mdo/dar rgyas
Viewdar rgyas mi che ba'i rgyal khab ci tsam yodmtsho sngon slob gso1992shes bya'i zegs ma
Viewdbu khrid dang bod rig pa'i mkhas dbang grags can tshos bstsal ba'i phyag brisbod ljongs zhib 'jug1992bod ljongs zhin 'jug dus deb par skrun byas nas lo bcur lon par u yon krang gzhon pa nga phod ngag dbang 'jigs med gtso byas dbu khrid pa dang hor khang bsod nams dpal 'bar sogs mkhas dbang rnam pa'i brtsal ba'i shis sthig 'khod yod/calligraphy/shis tshig
Viewdbus gtsang kun bde gling dgon gyi sngon ma'i sku par rnying pabod ljongs nang bstan1995photographs/religious history/monasteries/dge lugs pa
Viewdbyar mtsho rgyas pa bzhin gong du 'phel ba'i slob grwa chung 'bring gi slob zhor las kamtsho sngon slob gso1990slob gso'i rtsom btus/general knowledge
Viewdbyibs rtsis rgya khyon skor gyi bsam gzhigs byed thabs rigs bcu drugmtsho sngon slob gso1994grangs rig slob khrid/mathematics/education
Viewdbyibs rtsis rtsis gzhi'i zur gsum sgrub thabsmtsho sngon slob gso1994grangs rig slob khrid/mathematics/education
Viewde nga'i bod sa gnas srid gzhung gi sku tshab tshogs pas gros mthun don tshan bcu bdun la ming rtags bkod pa'i gnas tshulgangs ljongs rig gnas1991photographs/history/political history
Viewde snga lha sa'i lcags po ri dang mchod rtengangs ljongs rig gnas1990photographs/history/lha sa/lcags po ri/stupa
Viewdeb sngon ma'i gab tshig gi lansbrang char1985bod kyi shes rig/bod kyi rtsom rig/tshigs bcad snyan ngag/gab tshig gi lan/snyan ngag/gab tshig/riddles
Viewdeb ther dmar po'i khyad chos lngagangs ljongs rig gnas1994deb ther dmar po/shes bya chung ngu/book review/historiography
Viewdeng rabs can bzhi 'dzugs skrun byed ched sog po'i skad yig bed spyod dang slob sbyong byed rgyu rgya khyab tu gtong dgosmi rigs skad yig gi bya ba1983
Viewdeng skabs slob gso'i sgyur bcos kyi 'khor phyogsmtsho sngon slob gso1986slob gso'i rtsom btus
Viewdge 'dun chos 'phelzla zer1990ngo sprod/dge 'dun chos 'phel (1903-1951)/intellectual history
Viewdge rgan byed dgos la mthun grogs kyang byed dgosmtsho sngon slob gso1997shes bya'i zegs ma
Viewdge rgan dpe legs canmtsho sngon slob gso1996kun dga' dpal 'byor
Viewdge rgan gyi bya ba'i thad kyi dri ba dang dris lanmtsho sngon slob gso1992dge rgan gyi bya ba
Viewdge rgan gyi bya ba'i thad kyi dri ba dang dris lanmtsho sngon slob gso1992dge rgan gyi bya ba
Viewdge rgan gyi bya ba'i thad kyi dri ba dang dris lanmtsho sngon slob gso1990dge rgan gyi bya ba/teachers responsibility/interview
Viewdge rgan gyi bya ba'i thad kyi dri ba dang dris lanmtsho sngon slob gso1991education/teachers responsibility/dge rgan gyi bya ba
« First ‹ Previous 1 9 10 11 12 13 21 111 639 Next › Last »

BOOKS - 205 entries

Author Title Journal Date Abstract Keywords
Viewལྕགས་མོ་མཚོ།སྟོན་པ་གཤེན་རབ་སྐོར་གྱི་དོགས་གནད་ལ་དཔྱད་པ།བོད་རིག་པ་ཞིབ་འཇུག2014སྟོན་པ་གཤེན་རབ་ནི་བོད་རང་དུ་སྐྱེས་པའི་མི་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། སྲིད་པ་རྒྱུད་ཀྱི་བོན་གྱི་རྨང་གཞིའི་སྟེང་གཡུང་དྲུང་བོན་གསར་གཏོད་མཛད་ཚུལ།ཆོས་ལུགས/བོདན་པོ/སྟོན་པ་གཤེན་རབ/གཤེན་རབ་མྱི་བོ་ཆེ/
Viewལྷ་གོསྒོམ་གྱི་འཕེལ་ཕྱོགས་དང་ཕན་ཡོན་སྐོར་རོབ་ཙམ་གླེང་བ།བོད་རིག་པ་ཞིབ་འཇུག2014ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒོམ་དེ་སྤྱིར་བཏང་གི་མི་དཀྱུས་མའི་ཁྲོད་དུ་འཕེལ་བཞིན་པ་དང་། ཚན་རིག་གི་ངོས་ནས་མཐོང་བའི་སྒོམ་གྱི་ཡོན་ཏན་བརྗོད་པ།ཆོས་ལུགས/ནང་ཆོས/སྒོམ/ཆོས་པའི་སྒོམ/འཇིག་རྟེན་པའི་སྒོམ/སྒོམ་གྱི་ཕན་ཡོན/
Viewསྐལ་བཟང་བཀྲ་ཤིས།བོད་དུ་འཕོ་བ་གྲོང་འཇུག་གི་གདམས་ངག་དར་ནུབ་སྐོར་གླེང་བ།NULL2014འཕོ་བ་གྲོང་འཇུག་གི་གདམས་ངག་གི་ཡོང་ཁུངས་དང་། གདམས་པ་འདི་བོད་ལ་ལོ་ངོ་བཞི་བཅུ་ཞེ་བཞིར་གནས་རྗེས་ནུབ་པར་གྱུར་བ།ཆོས་ལུགས/ནང་ཆོས/གྲོང་འཇུག/འཕོ་བ་གྲོང་འཇུག/གཙང་སྨྱོན་ཧེ་རུ་ཀ/མི་ལ་རས་པ/མར་པ་ལོ་ཙཱ་བ/དར་མ་མདོ་སྡེ/
Viewསངས་རྒྱས་མཁར།ས་སྐྱ་པཎྚི་ཏས་མཛད་པའི་མུ་སྟེགས་སྟོན་པ་དྲུག་བཏུལ་བའི་ཚིགས་བཅདལ་དཔྱད་པ།བོད་རིག་པ་ཞིབ་འཇུག2014ས་པཎ་གྱི་མུ་སྟེགས་སྟོན་པ་དྲུག་བཏུལ་བའི་ཚིགས་བཅད་ཀྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་དང་། མུ་སྟེགས་པའི་རྣམ་གྲངས་དེ་དག་གི་ཆ་ལུགས། དེ་དག་དང་རྩོད་པ་ཇི་ལྟར་བྱས་ཚུལ་ལ་དབྱེ་ཞིབ།མི་ས/ས་སྐྱ་པཎྚི་ཏ/ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན/མུ་སྟེགས་སྟོན་པ་དྲུག་བཏུལ་བའི་ཚིགས་བཅད/
« First ‹ Previous 1 9 10 11