Search the collection

JOURNALS - 12773 entries

View. "['dra par] ()." zla zer, 1994, no. 3-4: rgyab shog nang ma /inside back cover.
Keywords: 'dra par.
View. "['dra par] ()." zla zer, 1994, no. 3-4: rgyab shog /back cover.
Keywords: 'dra par.
View. "[dung dkar blo bzang 'phrin las] ([Dung dkar blo bzang 'phrin las])." sbrang char, 1985, no. 3: mdun shog/front cover.
Keywords: bod kyi shes rig/par skrun las rigs/bod kyi dus deb/sbrang char/Dung dkar Blo bzang 'phrin las (1927-1997)/photograph.
View. "[gser tog] ()." zla zer, 1990, no. 2: mdun shog /front cover.
Keywords: .
View. "[gzhon nu ma] ([Young woman])." sbrang char, 1984, no. 2: mdun shog/front cover.
Keywords: bod kyi shes rig/bod kyi rtsom rig/dus deb/bod kyi sgyu rtsal/ri mo/painting/nomads.
View. "[rig gzhung 'phrin bzang] ()." bod kyi gso rig zhib 'jug, 1997, no. 1-2: 71.
Keywords: gso ba rig pa/tshogs 'du.
View. "[snyan ngag] ([poem])." sbrang char, 1985, no. 1: mdun shog nang ma/inside front cover.
Keywords: rtsom rig/snyan ngag/tshigs bcad snyan ngag/yig gzugs legs 'bri/literature/modern literature/poetry/metrical verse/calligraphy/publishing.
View. "[tantric symbol] ([tantric symbol])." sbrang char, 1989, no. 2: mdun shog nang ma/inside front cover.
Keywords: bod kyi shes rig/yig gzugs legs 'bri/calligraphy.
View. "[tshogs 'du'i ngo sprod] ()." bod kyi gso rig zhib 'jug, 1997, no. 1-2: 34.
Keywords: gso ba rig pa/rgyal spyi'i tshogs 'du.
View. "[tshogs 'du'i ngo sprod] ()." bod kyi gso rig zhib 'jug, 1997, no. 1-2: 45.
Keywords: gso ba rig pa/tshog 'du.
View. "[tshogs 'du'i ngo sprod] ()." bod kyi gso rig zhib 'jug, 1997, no. 1-2: 76.
Keywords: gso ba rig pa/tshogs 'du.
View. "[yig gzugs legs 'bri] ([Fine calligraphy])." sbrang char, 1992, no. 4: dus deb kyi bar bcug shog ngos bzhi [38 a-d].
Keywords: bod kyi shes rig/bod kyi sgyu rtsal/yig gzugs legs 'bri/calligraphy.
View. "1955 lor krung hwa mi dmangs spyi mthun rgyal khab gyi yon ho'e yi go gnas thob mkhan mtshams sbyor byed pa ()." rtser snyeg, 1986, no. 2: rgyab shog nang ma/ inside back cover.
Keywords: .
View. "1986 lo nas da bar dpar skrun 'grems spel byas pa'i bod ljongs nang bstan dus deb bcu dgu'i dkar chag ()." bod ljongs nang bstan, 1996, no. 2: 77-86.
Keywords: publishing/catalogue.
View. "1986 lo'i deb bzhi ba'i nor bcos re'u mig (Errata in Sbrang char 1986 (no. 4))." sbrang char, 1987, no. 1: 56.
Keywords: bod kyi rtsom rig/rtsom rig dus deb/publishing/errata/Sbrang char.
View. "1988 lo'i sbrang char nyo bar dga' bsu zhu ()." sbrang char, 1988, no. 1: 90.
Keywords: bod kyi rtsom rig dus deb/sbrang char mngag nyo/bod kyi dus deb mngag nyo brda 'phrin.
View. "1988 lo'i zla 2 tshes 18 nyin kun gzigs paN chen rin po che dgung lo lnga bcu tham pa 'khor bar rten 'brel zhu mkhan brtan bzhugs tshogs par pe cing du paN chen rin po che dang krung dbyang gi dbu khrid rnam pas mjal 'phrad gnang ba ()." bod ljongs nang bstan, 1988, no. 1: mdun shog nang ma/ inside front cover.
Keywords: photographs/panchen lama.
View. "1989 lo'i dus deb dang po nas gsum pa bar gyi dkar chag (List of contents of issues 1-3 of the 1989 journals)." bod ljongs zhib 'jug, 1989, no. 4: 166-170.
Keywords: index/catalogue/dkar chag/publishing.
View. "1990 lo'i dus deb dang po nas gsum pa bar gyi dkar chag (List of contents of issues 1-3 of the 1990 journals)." bod ljongs zhib 'jug, 1990, no. 4: 163-165.
Keywords: index/publishing/catalogue.
View. "1990 lo'i krung go'i bod kyi shes rig gi dkar chag phyogs bsgrigs ()." krung go'i bod kyi shes rig, 1990, no. 4: 157-160.
Keywords: catalogue/index.
« First ‹ Previous 1 2 3 4 5 13 103 639 Next › Last »

BOOKS - 205 entries

Viewbyams pa ye shes. "bod sa gnas srid gzhung dang spo bo kaM gnam sde pa gnyis nang 'khrug byung ba'i skor ()." bod kyi rig gnas lo rgyus dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, 1993, no. : 52-61.
Keywords: local history/administration/political history.
Viewbyang ngos pa rdo rje dngos grub. "de snga'i bod sa gnas srid gzhung gis bod ljongs bcings 'grol 'thob rgyur 'gog rgol byed pa'i don rkyen gyi gras shig ()." bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, 1994, no. : 119-126.
Keywords: political history/resistance.
Viewbyang ngos pa rdo rje dngos grub. "nga'i pha dam pa des bod ljongs sa mthor glog gi sgron me dang po spor ba mdzad skor ()." bod kyi rig gnas lo rgyus dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, 1986, no. : 95-114.
Keywords: history/biography/byang ngos pa rig 'dzin rdo rje/britain/republican period/education/rnam thar.
Viewcha pa bsod nams sgrol ma. "gcig sems gcig gtad kyi lam tshad ()." bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, 1993, no. : 375-392.
Keywords: history/development/political history/politics/lha sa/statistics/demography/education.
Viewcha pa skal bzang dbang 'dus. "nga rgyal yongs bzo tshong mnyam 'brel tshogs pa'i tshogs 'du skabs rim byung dang 'brel yod byed sgor zhugs pa'i gnas tshul ()." bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, 1993, no. : 250-294.
Keywords: history/economy/business and trade/industry and commerce/beijing/chab mdo/lha sa/gzhis ka rtse/conference proceedings.
Viewchab spel tshe brtan phun tshogs. "mon yul ni sngar nas krung go'i mnga' khongs yin pa'i lo rgyus dpang rtags ()." bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, 1988, no. : 1-9.
Keywords: local history/mon yul/politics/border areas.
Viewchab spel tshe brtan phun tshogs//lha smon bsod nams lhun grub. "lha smon khyim tshang gi lo rgyus rags tsam brjod pa ()." bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, 1994, no. : 227-246.
Keywords: history/biography/aristocracy/family history/economy/estate economy/rnam thar.
Viewchab spel tshe bstan phun tshogs. "gzhis rtse'i slob grwa chung ba btsugs pa'i brgyud rim ()." bod kyi rig gnas lo rgyus dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, 1993, no. : 213-227.
Keywords: local history/education/gzhis ka rtse/primary school/education-traditional.
Viewchab spel tshe bstan phun tshogs. "ngas zur khang gi 'gag pa byed skabs sger zur khang pa dang zur khang dbang chen dge legs kyi lo rgyus rags rim mthong thos byung rigs 'ga' zhig ()." bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, 1994, no. : 79-103.
Keywords: history/biography/lha sa/zur khang/aristocracy/rnam thar.
Viewchab tshoms 'chi med rgyal po. "lcags stag 1950 lor tA la'i bla ma sku phreng bcu bzhi pa ri zhig gro mor phebs bzhugs ring nag chur rgya rigs phreng shan san sogs 'byor skor ()." bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, 1994, no. : 1-8.
Keywords: history/dalai lama/diplomacy.
Viewche cin u. "gdong len dpung sdes le dbar stong phrag bskyod ()." bod kyi rig gnas lo rgyus dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, 1993[1981], no. : 173-210.
Keywords: .
Viewchos dbyangs. "mi dmangs bcings 'grol dmag dang thog mar 'brel ba byas pa'i myong tshor 'ga' zhig (My first experience of the People's Liberation Army)." bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, 1990, no. : 226-239.
Keywords: people's liberation army/history.
Viewdbyin hpha thang. "dpyad deb thog mar bton pa'i ched brjod ()." bod kyi rig gnas lo rgyus dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, 1993[1981], no. : 1-6.
Keywords: publishing.
Viewdbyin phA thang. "bod skyod thog ma'i dus kyi 'tsham dri'i byed sgo zhig dran gso byas pa ()." bod kyi rig gnas lo rgyus dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, 1983, no. : 224-250.
Keywords: history.
Viewdge rgyas pa bstan 'dzin rdo rje. "de snga byang khul hor spyi phyir bsdu byas te byang spyi bskos pa'i skor dang sog phogs khang gi lo rygus rags rim ()." bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, 1994, no. : 131-137.
Keywords: history.
Viewdge rgyas pa bstan 'dzin rdo rje. "kha bral ring lugs pas lha sar drag po'i ngo log zing 'khrug dngos su bslangs pa'i gnas tshul kha shas ()." bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, 1990, no. : 133-141.
Keywords: political history/separatism/lha sa/protest.
Viewdge slong blo bzang bstan 'dzin. "nga rang shod phyag nang byed skabs bod sa gnas srid gzhung gis go min tang gi bod sdod las don mi sna sogs gung khran tang gi gsang nyul yin lugs la bsnyas pa'i don rkyen zhig ()." bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, 1994, no. : 127-130.
Keywords: political history/guomindang/espionage.
Viewdgon gsar thub bstan 'jigs bral. "tang gi chos lugs srid jus don 'khyol byas pa'i mthong thos ()." bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, 1993, no. : 295-300.
Keywords: religious history/politics/policy.
Viewdkon mchog lha skyabs. "yab gzhis lhag 'tsher ba'i lo rgyus dang rang nyid kyis yab gzhis de'i zhabs zhu'i brgyud rim cung zad gleng ba ()." bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, 1994, no. : 113-122.
Keywords: history/lha sa/yab gzhis/dalai lama/nor bu gling ga/tA la'i bla ma.
« First ‹ Previous 1 2 3 4 5 11 Next › Last »