Search the collection

JOURNALS - 12773 entries

Author Title Journal Date Abstract Keywords
Viewa tshogs blo bzang mkhas btsunmtsho khri shor rgyal mo'i rlabs sgrazla zer2002
Viewa tshogs chos 'dzinmkha' dbyings kyi lam phan skya mozla zer1992
Viewa tshogs dge ming dpalgangs ljongs rig gnas la phul ba'i snyan tshig tam bu ra'i sgra dbyangsgangs ljongs rig gnas1997snyan tshig/rig rtsal ldum rwa/modern literature/snyan ngag/poem
Viewa tshogs dkon mchogho kha gser mo'i ljongs kyi gnas bstod kun da'i 'dzum zergangs ljongs rig gnas1994rig rtsal ldum rwa/snyan tshig/poem
Viewa tshogs dkon mchog bstan darbdag gi slob dponzla zer1995
Viewa'o gr'o kusbod chags yul gyi sa dgra srin mo kan rkyal du nyal ba lta bu kha gnon byas pa'i dpe ris gsal ba'i zhal thang la rtog gzhib lam tsam byas pabod ljongs sgyu rtsal zhib 'jug1993nor bu gling ga'i rig gnas dngos rdzas las thon pa'i srin mo kan rkryal du nyal ba'i thang ga de ngo sprod dang de'i mtshon don la dbye zhibsrin mo gan rgyal du nyal ba/srin mo gan rkyal/srin mo gan rkyal gyi thang ga/srin mo
Viewan cinrang zhing 'brog khul gyi nor lug thon khungs phyogs bsdus kyis bed spyod dang sngog 'don bya ba'i skor gyi zhib dpyadrtser snyeg1987environment/economy/nomad areas/natural resources/mining
Viewan g.ying minkha ba ri pa'i rigs rgyud 'byung kungs skor la brtag dpyad byas pabod ljongs zhib 'jug1982
Viewan nyi wa er ha si mu'u//dbyang wunshin cang dar gos lam rgyud kyi rig dngos spus legsmi dmangs brnyan par1999shin cang ni krung go'i gna' rabs kyi dar gos tshong lam brgyud sa yin pas/ sa de ru rig rdzas mang po rnyed thub pa dang/ shin cang sa cha'i gnam gshis ha cang skam pa'i rig rdzas mang shas sor na gnas pa dang/ rig rdzas de dag krung go'i mi rigs bar gyi 'brel ba la zhib 'jug byed par phan thogs chen po yod sogs brjod/shin cang/rig rdzas
Viewan rung mephyug 'gyur 'gro lam thog gi sne khrid pa: rong brag rdzong zha'o phing grong tsho'i tang kri pu'u yis mang tshogs sne khrid byas nas phyug 'gyur byed pa'i skor gyi sngon thon gyi byas rjes 'god pami rigs1996tang srol dar spyel/policy
Viewan shin kubod lho phyogs lung gzhung sa khul gyi zhing 'brog nags las zung 'brel skor gyi thog ma'i dpyad brjodbod ljongs zhib 'jug1982bod lho phyogs lung gzhung sa khul ni gangs te se dang gnyan chen thang lha'i ri rgyud kyi lho ngos su gnas yod/ der thon skyed dar rgyas che tsam yod pa dang/ mi 'bor 'du tshogs che la gnam gshis tsha grang snyom zhing char pa 'bab tshad cung mang ba'i drod gsher dus mnyam pas sa mtho'i 'bru mdzod du 'bod/ zhing 'brog zung 'brel byed pa de bod kyi zhing las 'phel rgyas 'gro ba'i nang yun ring gi lo rgyus ldan la gal che'i khyad chos kyang ldan/ zhing las thon skyed la rang byung cha rkyen gyi tshod 'dzin dang shugs rkyen thebs kyi yod pas nan tan gyis sa gnas gcig gi rang byung cha rkyen la dbye zhib byas nas sa khul gyi khyad nus 'don spel/ yang dag pa'i sgo nas zhing 'brog nags las gsum gyi 'brel ba thag gcod byed dgos/dpal 'byor rig pa/bod lho phyogs lung gzhung sa khul/zhing las byung rim/rang byung chags tshul/zhing 'brog zung 'brel/zhing 'brog nags gsum gyi 'brel pa
Viewan shin kuzhing 'brog nags las zung 'brel bya rgyu'i thad kyi bsam 'char kha shasbod ljongs zhib 'jug1982economy
Viewao rgyada lta'i rgya bod lo tsA las byung ba'i 'gyur skyon kha cig la dpyad panub byang mi rigs slob grwa chen mo'i rig gzhung dus deb2009da lta'i rgya bod lo tsA las byung ba'i 'gyur skyon kha cig la dpyad paskad yig/yig sgyur/lo tsA/'gyur skyon
Viewao rgyanda lta'i rgya bod lo tsA las byung ba'i'gyur skyon khag cig dpyad pamtsho sngon mi rigs slob grwa chen mo'i rig gzhung dus deb2009da lta'i rgya bod lo tsA las byung ba'i'gyur skyon khag cig dpyad paskad yig/yig sgyur/lo tsA/'gyur skyon
Viewao rgyangsar 'gyur lo tsA'i sgyur skyon rags dpyadrtser snyeg2009gsar 'gyur lo tsA'i sgyur skyon rags dpyadskad yig/yig sgyur/lo tsA/gsar 'gyur yig sgyur/sgyur skyon/
Viewar khubod skad kyi rang byung tshan rig gi tha snyad dpe deb thad la nyams dga' ba'i 'bras bu g.yur du za ba zhig byung ba: bod kyi skad yig ched las mkhas pa 'phrin las lags la bcar 'dri zhus pakrung go'i bod ljongs1996mtsho sngon zhing chen gyi bod yig ming brda tha snyad tshad ldan can du sgyur ba'i u yon lhan khang gis lo bcu gnyis ring tshig mdzod gsum par du btab pa dang/ las khungs de'i kru'u ren gzhon pa/ mtsho sngon zhing chen mi rigs don gcod u yon lhan khang gi mi rigs skad yig gzhung las khang gi kru'u ren sku zhabs 'phrin las kyis las ka 'di'i skor gyi gnas tshul ngo sprad yod/brda chad tshad ldan
Viewar ma'i dga' bashing slong gi sprod skyidzla zer1999
ViewB. a su tha hphe ye hphuzla ba'i gzugs brnyansbrang char1987u ru si'i rtsom rig/sgrung thung yig brgya ma/sgyur rtsom/literature/fiction/short short story/translation/Russian literature
Viewba rege sar rgyal po: gzhan gcigzla zer2000rtsom rig/snyan ngag/rang mos snyan ngag/literature/modern literature/poetry/free verse
Viewba res'grub dka' ba'i zam pasbrang char2000The author discusses difficulties that arose when people in his village wanted to build a bridge.bod kyi rtsom rig/lhug rtsom/literature/modern literature/prose/essay/development
« First ‹ Previous 1 91 99 100 101 102 103 111 201 639 Next › Last »

BOOKS - 205 entries

Author Title Journal Date Abstract Keywords
« First ‹ Previous 1 91 99 100 101