Search the collection

JOURNALS - 12773 entries

View. "'bar ma'i rgyal sa rang gon du yod pa'i gser gyi mchod rten chen mo ()." bod ljongs nang bstan, 1997, no. 1: 81-82.
Keywords: religion/stupa/reliquary/burma.
View. "'bar ma'i rgyal sa rang gon gyi gser gyi mchod rten che mo ()." bod ljongs nang bstan, 1997, no. 1: rgyab shog nang ma/ inside back cover.
Keywords: photographs/stupa/burma.
View. "'bri rtsom gyi goms srol skyed bsring ba bshad pa ()." mtsho sngon slob gso, 1993, no. 2: 25-29.
Keywords: rtsom 'bri'i slob khrid.
View. "'brom ston gyis sa yi sa ga la bod kyi sa bcad skor dri lan du mdzad pa ()." bod ljongs zhib 'jug, 1985, no. 3: 129-130.
Keywords: dpyad yig thor bu/'brom ston pa/geography.
View. "'byor ba 'bring tsam yin pa'i spyi tshogs kyi slob gso'i dmigs 'ben ci yin ()." mtsho sngon slob gso, 1993, no. 2: 29.
Keywords: slob gso'i rtsom btus.
View. "'byung ba lnga'i mngon brjod sogs kyi tha snyad skor ()." mtsho sngon slob gso, 1982, no. 2: 52.
Keywords: metaphor.
View. "'di ga'i dus deb khang nas rgyal yongs skabs drug pa'i grangs nyung mi rigs sa khul gyi spyi tshogs tshan rig dus deb las don nyams myong brje res tshogs 'du bskongs 'tshogs byas pa ()." krung go'i bod kyi shes rig, 1995, no. 1: mdun shog nang ma/ inside front cover.
Keywords: photographs/conference proceedings.
View. "'dzam gling du rgyal po'i rgyal khab ci tsam yod ()." mtsho sngon slob gso, 1992, no. 3: 73-74.
Keywords: shes bya'i zegs ma.
View. "'dzam gling du yig rmongs pa ci tsam yod ()." mtsho sngon slob gso, 1990, no. 2: 79.
Keywords: slob gso'i rtsom btus/general knowledge.
View. "'dzam gling gi bzhengs sku chen po bcu'i nang gi brgad ni rgyal du bshugs yod ()." mtsho sngon slob gso, 1992, no. 1: 64.
Keywords: shes bya'i zegs ma.
View. "'dzam gling gi dmag 'khrug nang ()." mtsho sngon slob gso, 1993, no. 5: 62-63.
Keywords: shes bya'i zegs ma.
View. "'dzam gling gi mi rigs chos lugs dad mos kyi gnas tshul ()." mtsho sngon slob gso, 1994, no. 6: 74.
Keywords: shes bya'i zegs ma.
View. "'dzam gling gi rtsom rig mkhas chen bcu ()." mtsho sngon slob gso, 1994, no. 2: 79-80.
Keywords: shes bya'i zegs ma.
View. "'dzam gling gi sa khul so so'i srog chags dus chen ()." mtsho sngon slob gso, 1995, no. 6: 71-72.
Keywords: shes bya'i zegs ma.
View. "'dzam gling gi skad khongs ()." mtsho sngon slob gso, 1994, no. 6: 73-74.
Keywords: shes bya'i zegs ma.
View. "'dzam gling gi skad khongs ()." mtsho sngon slob gso, 1992, no. 3: 74.
Keywords: shes bya'i zegs ma.
View. "'dzam gling gi slob gso'i 'gro gron ci tsam yin pa ae shes ()." mtsho sngon slob gso, 1992, no. 3: 72.
Keywords: shes bya'i zegs ma.
View. "'dzam gling gi tang gi slob grwa ang dang po ()." mtsho sngon slob gso, 1992, no. 2: 78.
Keywords: shes bya'i zegs ma.
View. "'dzam gling na skad rigs ci tsam yod ()." mtsho sngon slob gso, 1982, no. 6: 7.
Keywords: general knowledge.
View. "'dzam gling rtsom rig gi yang rtse'i skor ()." mtsho sngon slob gso, 1992, no. 3: 75.
Keywords: shes bya'i zegs ma.
1 2 3 11 101 639 Next › Last »

BOOKS - 205 entries

View'brog mi byams pa blo gros. "lha sa'i mi dmangs kyis bye rags rtsa bcos byas pa'i gnas tshul mdor bsdus ()." bod kyi rig gnas lo rgyus dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, 1985, no. : 245-248.
Keywords: political history/democratic reforms.
View'byung gnas. "ngas rtse rnam rgyal grwa tshang gi sde pa khri pa byed skabs ()." bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, 1990, no. : 165-173.
Keywords: religious history/religious administration.
View'jam dpal. "de sngon nag tshang khul du phyi rgyal gyi mi sna 'ga' zhig 'byor ba'i don rkyen mdor bsdus ()." bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, 1994, no. : 296-298.
Keywords: history/local history/foreign relations/foreigners/nag tshang/military history/shan rtsa rdzong.
View'jam dpal rgyal mtshan//thub bstan snyan grags. "rwa stag don rkyen nang gi bzhi sde smyung gnas bla ma ()." bod kyi rig gnas lo rgyus dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, 1986, no. : 83-94.
Keywords: political history/rwa sgreng/regency/stag brag/factionalism/religio-political.
View'jigs rnam. "lha rgya rir ngo log zag pa'i dmag sgar chags pa'i gnas tshul 'ga' zhig ()." bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, 1994, no. : 291-292.
Keywords: history/resistance/military history/lha rgya ri/rgya ri/chu gsum rdzong/banditry.
View'phags pa lha dge legs rnam rgyal. "tsung li kra'u en les thugs 'khur dang bslab bya gnang bar dran gso zhus pa (NULL)." bod kyi rig gnas lo rgyus dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, 1993[1981], no. : 81-89.
Keywords: zhou enlai/history.
View'phrin las dar rgyas. "mkhan chung ru tsha mgon po bsod nams kyi lo rgyus shes tshor cung zad (A brief history of Mkhan chung Ru tsha Mgon po bsod nams (b. 1869))." bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, 1994, no. : 138-148.
Keywords: history/religious history/biography/chab mdo/rnam thar.
View=bod rang skyong ljongs yig tshags ko'an. "'brel yod zhor gtogs yig rigs 'ga' zhig ()." bod kyi rig gnas lo rgyus dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, 1986, no. : 236-311.
Keywords: history/political history/documents/correspondence/panchen lama/mao zedong/zhu de/military history/sino-Tibetan relations/India/dalai lama/Lha sa/Khams-Lhasa relations/transportation/road construction/bka' shag/people's congress/.
View=lho kha sa gnas srid gros lo rgyus rgyu cha 'tshol bsdu tshogs chung//ko tsha bsod nams stobs rgyal. "lha rgya ri'i lo rgyus phogs sgrig ()." bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, 1994, no. : 29-68.
Keywords: history/local history/lha rgya ri/economy/religious practice.
Viewa lu'o. "bod bskyod nyin tho gnad bshus dang po ()." bod kyi rig gnas lo rgyus dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, 1985, no. : 234-331.
Keywords: history/biography/personal account/military history/political history/rnam thar.
Viewa ma tshe ring. "bod kyi lha mo dang skyor mo lun lha mo tshogs pa'i skor ()." bod kyi rig gnas lo rgyus dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, 1985, no. : 78-91.
Keywords: history/performing arts/zlos gar/opera/customs.
Viewbde gzim dpal mgon tshe ring. "mes rgyal nang sar bskyod de paN chen sku phreng dgu pa'i 'os sprul bod du gdan zhu'i skor ()." bod kyi rig gnas lo rgyus dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, 1993[1981], no. : 92-122.
Keywords: panchen lama/history/biography/rnam thar.
Viewbde rab tshe rdor. "nga sgar chags gzhis sdod las thog skabs hin rdu'i btsan 'dzul dmag gis sbas chags shri btsan bzung byas pa'i gnas tshul dngos ()." bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, 1988, no. : 73-77.
Keywords: politics/history/military history/India/border areas.
Viewbde smon g.yung drung sgrol ma. "bde smon mda' dpon rnam rgyal phun tshogs mdo smad khul du bskyod skabs kyi lo rygus dang skam thog gru kha'i dmag 'khrug skor ()." bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, 1994, no. : 44-66.
Keywords: history/military history/mdo smad/khams-lhasa relations/khams/sde dge/chab mdo.
Viewbde zur rin chen dbang 'dus. "bod ljongs ni rlabs chen mes rgyal gyi mnga' khongs kha bral du mi rung ba'i cha shas shig yin ()." bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, 1990, no. : 197-225.
Keywords: politics/separatism/development.
Viewbdud 'dul chos dbyings. "rdzong gi las drung nas dpal 'bar sa khul gyi zing slong dmag spyi'i bar ()." bod kyi rig gnas lo rgyus dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, 1993, no. : 173-198.
Keywords: history/military history.
Viewbkra ba. "hor tsho pa so dgu'i snga phyi'i lo rgyus rag tsam gleng ba ()." bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, 1990, no. : 142-156.
Keywords: local history/nag chu/clans and tribal systems.
Viewbkra ba. "hor tsho so dgu pa'i lo rgyus thor bu (A brief history of the 39 Hor tsho)." bod kyi rig gnas lo rgyus dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, 1985, no. : 178-208.
Keywords: history/local history/administration/military history/nag chu/'bri ru/snyan rong/tsho stod/chab mdo/tsho smad/anthropology/clans and tribal systems.
Viewbkra ba//bkra shis stobs rgyal. "'brog pa'i 'tsho ba'i skor (On nomadic life)." bod kyi rig gnas lo rgyus dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, 1986, no. : 203-227.
Keywords: anthropology/nomadism/economy.
1 2 3 11 Next › Last »