Back to search results

lha smon khyim tshang gi lo rgyus rags tsam brjod pa

Author Analyticchab spel tshe brtan phun tshogs//lha smon bsod nams lhun grub
Title Analyticlha smon khyim tshang gi lo rgyus rags tsam brjod pa
Additional Contributors
Book Titlebod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs
Translated Title
Place of Publicationpe cin
Publisher Namemi rigs dpe skrun khang
Date1994
Pages227-246
Subject
Series Volume
Series Issue10
Series Editorbod ljongs srid gros lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha u yon lhan khang
Roleed.
Series Titlebod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs
ISBN7105021674
AvailabilityLatse
NotesSubheadings include: 1. khyim tshang gi thog ma'i 'byung khungs dang mi rabs ji byung sogs 2. pha gshis dang bran g.yog lo re'i dpal 'byor gtong yong sogs 3. khyim tshang gi dpal 'byor dar rgud sogs 4. khyim tshang gyes 'dus kyi 'gyur ldog sogs 5. lha smon khyim rgyud kyi mis gzhung bla'i las gnas go min ji 'khur sogs 6. lha smon khyim rgyud kyi spyi tshogs 'brel ba gtso che ba
Abstract
Keywordshistory/biography/aristocracy/family history/economy/estate economy/rnam thar