Back to search results

lha rgya ri'i lo rgyus phogs sgrig

Author Analytic=lho kha sa gnas srid gros lo rgyus rgyu cha 'tshol bsdu tshogs chung//ko tsha bsod nams stobs rgyal
Title Analyticlha rgya ri'i lo rgyus phogs sgrig
Additional Contributors
Book Titlebod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs
Translated Title
Place of Publicationpe cin
Publisher Namemi rigs dpe skrun khang
Date1994
Pages29-68
Subject
Series Volume
Series Issue10
Series Editorbod ljongs srid gros lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha u yon lhan khang
Roleed.
Series Titlebod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs
ISBN7105021674
AvailabilityLatse
NotesSub-headings include: 1. rgya ri khri thog rim byon 2. rgya ri pho brang chags yul dang bzo bkod 3. rgya ri'i sngar lam mdzad sgo tshugs srol skor 4. gzhis khag dang zhing 'brog thon 'bab mi ser khral 'bab gtong yong sogs 5. mchod rgyun khag dang rgya ri'i sku 'khor gyi lo 'khor 'gro gron khag 6. rgya ri'i zhabs gras dang phogs thob bya dga' chad gcod sogs 7. sngar srol thon skor gral sgrig skor 8. rgya ri'i khongs su sbas lung zhes pa'i dben gnas zhig yod pa 9. khri chen khri thog skabs dmigs bsal khral 'bab dang shag lho byang 10. zhar byung rgya ri'i sa khongs gser gyi thon khungs dang khul der rig gnas kyi dar srol che tsam yod pa'i skor
Abstract
Keywordshistory/local history/lha rgya ri/economy/religious practice