ལ་རྩེས་ལོ་ཉི་ཤུ་ལྷག་གི་རིང་བོད་ནང་གི་སློབ་མར་རོགས་དངུལ་དང་སློབ་ཡོན་ལས་གཞིའི་དོ་དམ་གྱི་ཉམས་མྱོང་ལ་གཞི་བཅོལ་ནས། བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ནས་ཕེབས་པའི་ཆ་རྐྱེན་འཛོམས་པ་དང་རེ་བ་ཆེ་བའི་སློབ་མ་ཉུང་ཤས་ལ་ཨ་རིའི་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུབ་གཞན་ལ་ཞིབ་འཇུག་སློབ་གཉེར་བྱེད་པར་སློབ་ཡོན་གྱི་རོགས་རམ་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོའི་སློབ་ཡོན་གྱི་ལས་གཞི་ནི་བོད་རིགས་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་བའི་ལས་གཞིའི་ནང་གི་ནུས་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་དང་འབྲས་བུ་ཡག་ཤོས་གཅིག་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

ད་ལྟ་སློབ་ཡོན་སྙན་ཞུ་ལེན་གྱི་མེད། དྲ་རྒྱ་འདིའི་ཐོག་ལ་ཡང་ཡང་ཕེབས་ནས་ཐེངས་རྗེས་མའི་སློབ་ཡོན་རོགས་རམ་གྱི་གསལ་བསྒྲགས་ལ་གཟིགས་རོགས།

RELATED PROJECTS
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!